Bài viết của lngannn

  1. Chương 4
  2. Đại số
  3. Lớp 10
  4. Toán lớp 10
Khái niệm bất phương trình một ẩn Bất phương trình một ẩn Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến có một trong các dạng  trong đó là các biểu thức chứa cùng một biến .   Điều kiện xác định của bất phương tr�