Sinh học lớp 10

  1. Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào
  2. Phần 2: Sinh học tế bào
  3. Sinh học lớp 10
Cacbonhiđrat (đường) Đặc điểm chung Cacbonhiđrat là hợp chất hữu cơ. Chỉ chứa 3 loại nguyên tố: Cacbon (C), Hidro (H) , Oxi (O). Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân Một trong các đơn phân chủ yếu là đường đơn 6 cacbon như: glucozo, fructoz