Tiếng Anh lớp 10

 1. Tiếng Anh lớp 10
 2. Tiếng Anh lớp 11
 3. Tiếng Anh lớp 12
 4. Tiếng Anh lớp 6
 5. Tiếng Anh lớp 7
 6. Tiếng Anh lớp 8
 7. Tiếng Anh lớp 9
  Câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh tính đặc biệt của một sự kiện nào đó và thường được mở đầu bằng một trạng từ (phó từ) nhất định. Trạng từ này không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lê
 1. Tiếng Anh lớp 10
 2. Tiếng Anh lớp 11
 3. Tiếng Anh lớp 12
 4. Tiếng Anh lớp 6
 5. Tiếng Anh lớp 7
 6. Tiếng Anh lớp 8
 7. Tiếng Anh lớp 9
Kiến thức cần nhớ Cả some và any đều được dùng để chỉ một số lượng không xác định khi không thể hay không cần phải nêu rõ số lượng chính xác. Some (một vài, một ít) Some thường được dùng trong câu khẳng định, trước danh từ
 1. Tiếng Anh lớp 10
 2. Tiếng Anh lớp 11
 3. Tiếng Anh lớp 12
 4. Tiếng Anh lớp 6
 5. Tiếng Anh lớp 7
 6. Tiếng Anh lớp 8
 7. Tiếng Anh lớp 9
Một câu có thể bao gồm một mệnh đề chính (main clause) và nhiều mệnh đề phụ (subordinate clause). Khi trong câu có từ 2 mệnh đề trở lên, thì các động từ phải có sự phối hợp về thì.  1. Sự phối hợp của các động từ trong mện
 1. Tiếng Anh lớp 10
 2. Tiếng Anh lớp 11
 3. Tiếng Anh lớp 12
 4. Tiếng Anh lớp 6
 5. Tiếng Anh lớp 7
 6. Tiếng Anh lớp 8
 7. Tiếng Anh lớp 9
 Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề): Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện: if clause. Mệnh đề nêu lên kết quả là mệnh đề chính: main clause. Loại Công thức Cách
 1. Tiếng Anh lớp 10
 2. Tiếng Anh lớp 11
 3. Tiếng Anh lớp 12
 4. Tiếng Anh lớp 6
 5. Tiếng Anh lớp 7
 6. Tiếng Anh lớp 8
 7. Tiếng Anh lớp 9
Lí thuyết cần nhớ Xem lí thuyết Câu điều kiện (Conditional Sentences) (mở trong cửa sổ mới) The First Conditional Task 2. Using the given information, make conditional sentences using “IF” 1. Rita might fail her driving test. But she can take it again. ___________________
 1. Tiếng Anh lớp 10
 2. Tiếng Anh lớp 11
 3. Tiếng Anh lớp 12
Các nhóm từ dễ nhầm lẫn Concerned with/ about Be concerned with: có liên quan tới Be concerned about: quan tâm, lo lắng về Conservation / Conversation Conservation: bảo tồn Energy conservation reduces your fuel bills and helps the environment.  Conversation: hội thoại She
 1. Tiếng Anh lớp 10
 2. Tiếng Anh lớp 11
 3. Tiếng Anh lớp 12
Các từ dễ nhầm Coast/ Beach/ Shore/ Sea/ Seaside Coast: vùng đất nằm sát biển Rimini is a thriving resort on the east coast of Italy. Beach: bãi biển, có cát và sỏi. We spent the day on the beach. Shore: bờ biển / sông/ hồ You can walk for miles along the shore. Sea:
 1. Tiếng Anh lớp 10
 2. Tiếng Anh lớp 11
 3. Tiếng Anh lớp 12
Các nhóm từ dễ nhầm lẫn Beside/ Besides Beside = next to = at the side of = bên cạnh Come and sit here beside me. Besides = in addition to/ also: ngoài ra, thêm vào đó. Do you play any other sports besides basketball? Cause/ Reason Cause: nguyên nhân sâu xa, nguồn gốc của
 1. Lớp 10
 2. Lớp 11
 3. Lớp 12
 4. Tiếng Anh lớp 10
 5. Tiếng Anh lớp 11
 6. Tiếng Anh lớp 12
Các từ dễ nhầm Assemble/ Gather/ Collect/ Convene “Assemble” = “Gather” tập trung, tập hợp lại (cùng đến một nơi nào vì mục đích chung). A crowd had assembled outside the gates before we came. “Collect” tập hợp, thu thập (gom lạ
 1. Tiếng Anh lớp 10
 2. Tiếng Anh lớp 11
 3. Tiếng Anh lớp 12
Nhóm từ hay sai Cry/ Weep / Sob / Wail / Whimper Cry: khóc vì đau đớn, bất hạnh, buồn khổ, hạnh phúc People in the street wept/cried with joy when peace was announced. Sob: nức nở, thổn thức I found her sobbing in the bedroom because she had broken her favorite doll. Wai