1. Lịch sử lớp 7

Bài 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

1. Ngô Quyền dựng nền độc lập

– Năm 939, Ngô Quyền xưng vương

– Kinh đô: Cổ Loa

* Chính sách:

– Bỏ chức Tiết độ sứ, xưng vương

– Bộ máy:

+ Vua (quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự => quan văn – võ.

+ Cử tướng trấn giữ các châu.

+ Địa phương: cử tướng có công coi giữ các châu quan trọng:

– Quy định các lễ nghi trong triều và màu sắc trang phục của quan lại cao cấp.

* Nhận xét: sơ khai, đặt nền móng cho quốc gia thống nhất.

2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô

3. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Vào tuổi nhi đồng, vua thường cùng bọn trẻ con chăn trâu ngoài đồng. Bọn trẻ tự hiểu kiến thức không bằng vua, cùng nhau suy tôn ông làm trưởng. Phàm khi chơi đùa, thường bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như nghi trượng thiên tử.

– Trước tình hình đất nước loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện:

+ Xây dựng lực lượng, rèn đúc vũ khí.

+ Liên kết với sứ quân Trần Lãm chiêu dụ sứ quân yếu đánh dẹp các sứ quân khác.

+ Được nhân dân ủng hộ

– Năm 967: Đất nước thống nhất, bình yên.

– Ý nghĩa: Tạo điều kiện xây dựng đất nước

Comments to: Bài 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *