Phần V: Di Truyền Học

Chương I: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

Bài 1: Gen, Mã Di Truyền Và Quá Trình Nhân Đôi ADN

Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã

Bài 3: Điều Hòa Hoạt Động Gen

Bài 4: Đột Biến Gen

Bài 5: Nhiễm Sắc Thể Và Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể

Bài 6: Đột Biến Số Lượng Nhiễm Sắc Thể

Bài 7: Thực Hành: Quan Sát Các Dạng Đột Biến Số Lượng Nhiễm Sắc Thể Trên Tiêu Bản Cố Định Và Trên Tiêu Bản Tạm Thời

Chương II: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

Bài 8: Quy Luật Menđen: Quy Luật Phân Li

Bài 9: Quy Luật Menđen: Quy Luật Phân Li Độc Lập

Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập – Bài Tập

Bài 10: Tương Tác Gen Và Tác Động Đa Hiệu Của Gen

Bài 11: Liên Kết Gen Và Hoán Vị Gen

Bài 12: Di Truyền Liên Kết Với Giới Tính Và Di Truyền Ngoài Nhân

Bài 13: Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của Gen

Bài 14: Thực Hành: Lai Giống

Bài 15: Bài Tập Chương I Và Chương II

Chương III: Di Truyền Học Quần Thể

Bài 16: Di truyền học quần thể – Tóm tắt kiến thức

Bài 17: Chuyên đề: Di truyền học quần thể

Chương IV: Ứng Dụng Di Truyền Học

Bài 18: Chọn Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng Dựa Trên Nguồn Biến Dị Tổ Hợp

Bài 19: Tạo Giống Bằng Phương Pháp Gây Đột Biến Và Công Nghệ Tế Bào

Bài 20: Tạo Giống Nhờ Công Nghệ Gen

Chương V: Di Truyền Học Người

Bài 21: Di Truyền Y Học

Bài 22: Bảo Vệ Vốn Gen Của Loài Người Và Một Số Vấn Đề Xã Hội Của Di Truyền Học

Bài 23: Ôn Tập Phần Di Truyền Học

Phần VI: Tiến Hóa

Chương I: Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa

Bài 24: Các Bằng Chứng Tiến Hóa

Bài 25: Học Thuyết Lamac Và Học Thuyết Đacuyn

Bài 26: Học Thuyết Tiến Hóa Tổng Hợp Hiện Đại

Bài 27: Quá Trình Hình Thành Quần Thể Thích Nghi

Bài 28: Loài

Bài 29: Quá Trình Hình Thành Loài

Bài 30: Quá Trình Hình Thành Loài (Tiếp Theo)

Bài 31: Tiến Hóa Lớn

Chương II: Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất

Bài 32: Nguồn Gốc Sự Sống

Bài 33: Sự Phát Triển Của Sinh Giới Qua Các Đại Địa Chất

Bài 34: Sự Phát Sinh Loài Người

Phần VII: Sinh Thái Học

Chương I: Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: Môi Trường Sống Và Các Nhân Tố Sinh Thái

Bài 36: Quần Thể Sinh Vật Và Mối Quan Hệ Giữa Các Cá Thể Trong Quần Thể

Bài 37: Các Đặc Trưng Cơ Bản Của Quần Thể Sinh Vật

Bài 38: Các Đặc Trưng Cơ Bản Của Quần Thể Sinh Vật (Tiếp Theo)

Bài 39: Biến Động Số Lượng Cá Thể Của Quần Thể Sinh Vật

Chương II: Quần Xã Sinh Vật

Bài 40: Quần Xã Sinh Vật Và Một Số Đặc Trưng Cơ Bản Của Quần Xã

Bài 41: Diễn Thế Sinh Thái

Chương III: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường

Bài 42: Hệ Sinh Thái

Bài 43: Trao Đổi Vật Chất Trong Hệ Sinh Thái

Bài 44: Chu Trình Sinh Địa Hóa Và Sinh Quyển

Bài 45: Dòng Năng Lượng Trong Hệ Sinh Thái Và Hiệu Suất Sinh Thái

Bài 46: Thực Hành: Quản Lí Và Sử Dụng Bền Vững Tài Nguyên Thiên Nhiên

Bài 47: Ôn Tập Phần Tiến Hóa Và Sinh Thái Học

Bài 48: Ôn Tập Chương Trình Sinh Học Cấp Trung Học Phổ Thông

Người đóng góp