1. Lớp 11
  2. Sinh học lớp 11

Chương trình Sinh Học 11

Phần IV: Sinh Học Cơ Thể

Chương I: Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng

A – Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng ở Thực Vật

Bài 1: Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng Ở Rễ

Bài 2: Vận Chuyển Các Chất Trong Cây

Bài 3: Thoát Hơi Nước

Bài 4: Vai Trò Của Các Nguyên Tố Khoáng

Bài 5: Dinh Dưỡng Nitơ Ở Thực Vật

Bài 6: Dinh Dưỡng Nitơ Ở Thực Vật (Tiếp Theo)

Bài 7: Thực Hành: Thí Nghiệm Thoát Hơi Nước Và Thí Nghiệm Về Vai Trò Của Phân Bón

Bài 8: Quang Hợp Ở Thực Vật

Bài 9: Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam

Bài 10: Ảnh Hưởng Của Các Nhân Tố Ngoại Cảnh Đến Quang Hợp

Bài 11: Quang Hợp Và Năng Suất Cây Trồng

Bài 12: Hô Hấp Ở Thực Vật

Bài 13: Thực Hành: Phát Hiện Diệp Lục Và Carôtenôit

Bài 14: Thực Hành: Phát Hiện Hô Hấp Ở Thực Vật

B – Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng ở Động Vật

Bài 15: Tiêu Hóa Ở Động Vật

Bài 16: Tiêu Hóa Ở Động Vật (Tiếp Theo)

Bài 17: Hô Hấp Ở Động Vật

Bài 18: Tuần Hoàn Máu

Bài 19: Tuần Hoàn Máu (Tiếp Theo)

Bài 20: Cân Bằng Nội Môi

Bài 21: Thực Hành: Đo Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lí Ở Người

Bài 22: Ôn Tập Chương I

Chương II: Cảm Hứng

A – Cảm Ứng ở Thực Vật

Bài 23: Hướng Động

Bài 24: Ứng Động

Bài 25: Thực Hành: Hướng Động

B – Cảm Ứng ở Động Vật

Bài 26: Cảm Ứng Ở Động Vật

Bài 27: Cảm Ứng Ở Động Vật (Tiếp Theo)

Bài 28: Điện Thế Nghỉ

Bài 29: Điện Thế Hoạt Động Và Sự Lan Truyền Xung Thần Kinh

Bài 30: Truyền Tin Qua Xináp

Bài 31: Tập Tính Của Động Vật

Bài 32: Tập Tính Của Động Vật (Tiếp Theo)

Bài 33: Thực Hành: Xem Phim Về Tập Tính Của Động Vật

Chương III: Sinh Trưởng Và Phát Triển

A – Sinh Trưởng Và Phát Triển ở Thực Vật

Bài 34: Sinh Trưởng Ở Thực Vật

Bài 35: Hoocmôn Thực Vật

Bài 36: Phát Triển Ở Thực Vật Có Hoa

B – Sinh Trưởng Và Phát Triển ở Động Vật

Bài 37: Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Động Vật

Bài 38: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Động Vật

Bài 39. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Động Vật (Tiếp Theo)

Bài 40. Thực Hành: Xem Phim Về Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Động Vật

Chương IV: Sinh Sản

A – Sinh Sản ở Thực Vật

Bài 41: Sinh Sản Vô Tính Ở Thực Vật

Bài 42: Sinh Sản Hữu Tính Ở Thực Vật

Bài 43: Thực Hành: Nhân Giống Vô Tính Ở Thực Vật Bằng Giâm, Chiết, Ghép

B – Sinh Sản ở Động Vật

Bài 44: Sinh Sản Vô Tính Ở Động Vật

Bài 45: Sinh Sản Hữu Tính Ở Động Vật

Bài 46: Cơ Chế Điều Hòa Sinh Sản

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 48: Ôn Tập Chương II, III Và IV

Người đóng góp