1. Hóa học 11
  2. Lớp 11

Chương trình Hoá Học 11

Chương 1: Sự Điện Li

Bài 1: Sự Điện Li

Bài 2: Axit, Bazơ Và Muối

Bài 3: Sự Điện Li Của Nước – pH Và Chất Chỉ Thị Axit – Bazơ

Chuyên đề Axit – Base – Muối – pH và chất chỉ thị Axit – Base

Bài 4: Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li

Bài 5: Luyện Tập Axit, Bazơ Và Muối Và Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li

Bài 6: Bài Thực Hành 1: Tính Axit-Bazơ. Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li

Chương 2: Nitơ – Photpho

Bài 7: NiTơ

Bài 8: Amoniac Và Muối Amoni

Chuyên đề Nitơ – Amoniac và muối amoni

Bài 9: Axit Nitric Và Muối Nitrat

Chuyên đề Axit nitric và muối nitrat

Bài 10: Photpho

Bài 11: Axit Photphoric Và Muối Photphat

Chuyên đề Photpho – Axit photphoric

Bài 12: Phân Bón Hóa Học

Bài 13: Luyện Tập: Tính Chất Của Nitơ, Photpho Và Các Hợp Chất Của Chúng

Bài 14: Bài Thực Hành 2: Tính Chất Của Một Số Hợp Chất Nitơ, Photpho

Chương 3: Cacbon – Silic

Bài 15: Cacbon

Chuyên đề Cacbon

Bài 16: Hợp Chất Của Cacbon

Bài 17: Silic Và Hợp Chất Của Silic

Bài 18: Công Nghiệp Silicat

Bài 19: Luyện Tập: Tính Chất Của Cacbon, Silic Và Các Hợp Chất Của Chúng

Chương 4: Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ

Bài 20: Mở Đầu Về Hoá Học Hữu Cơ

Bài 21: Công Thức Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

Chuyên đề Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 22: Cấu Trúc Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

Bài 23: Phản Ứng Hữu Cơ

Bài 24: Luyện Tập Hợp Chất Hữu Cơ, Công Thức Phân Tử Và Công Thức Cấu Tạo

Chương 5: Hiđrocacbon No

Bài 25: Ankan

Chuyên đề Ankan

Bài 26: Xicloankan

Bài 27: Luyện Tập Ankan Và Xicloankan

Bài 28: Bài Thực Hành Số 3: Phân Tích Định Tính Nguyên Tố. Điều Chế Và Tính Chất Của Metan

Chương 6: Hiđrocacbon Không No

Bài 29: Anken

Chuyên đề Xicloankan – Anken

Bài 30: Ankadien

Bài 31: Luyện Tập Anken Và Ankadien

Bài 32: Ankin

Bài tập về Ankin

Bài 33: Luyện Tập Ankin

Bài 34: Bài Thực Hành 4 Điều Chế Và Tính Chất Của Etilen và Axetilen

Chương 7: Hiđrocacbon Thơm. Nguồn Hiđrocacbon Thiên Nhiên. Hệ Thống Hóa Về Hiđrocacbon

Bài 35: Benzen Và Đồng Đẳng. Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Bài 36: Luyện Tập: Hiđrocacbon Thơm

Bài 37: Nguồn Hiđrocacbon Thiên Nhiên

Bài 38: Hệ Thống Hóa Về Hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen – Ancol – Phenol

Bài 39: Dẫn Xuất Halogen Của Hiđrocacbon

Bài 40: Ancol

Chuyên đề Ancol

Bài 41: Phenol

Chuyên đề Phenol

Bài 42: Luyện Tập: Dẫn Xuất Halogen, Ancol Và Phenol

Bài 43: Bài Thực Hành 5: Tính Chất Của Etanol, Glixerol Và Phenol

Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic

Bài 44: Anđehit – Xeton

Chuyên đề Anđehit – Xeton

Bài 45: Axit Cacboxylic

Bài 46: Luyện Tập: Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic

Bài 47: Bài Thực Hành 6: Tính Chất Của Anđehit Và Axit Cacboxylic

Người đóng góp