1. Unit 15

Đề ôn tập Unit 15 Tiếng Anh 11

Được biên soạn bám sát theo cấu trúc của đề thi Trung học phổ thông Quốc gia, đề ôn tập Unit 15 Tiếng Anh 11 dưới đây hi vọng sẽ giúp bạn củng cố kiến thức về các cấu trúc both…and, not only … but also, either … or, neither … nor,… cũng như từ vựng về chủ đề Space Conquest.

Phonology

Vocabulary and Grammar

Error identification

Choose the bolded word or phrase that needs correcting.

 

Word forms

Sentence Transformation

Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one.

 

 

 

 

Không có bình luận
Viết một bình luận Cancel
Comments to: Đề ôn tập Unit 15 Tiếng Anh 11

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.