Bài viết của anhaodang

  1. Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
  2. Hóa học 11
Lý thuyết: https://lecttr.com Bài mẫu: 1. Phân tích nguyên tố 1 hợp chất hữu cơ A cho kết quả : 70,97 % C , 10,15 % H còn lại là O. Cho biết khối lượng mol phân tử của A là 340 g/mol. Xác định công thức phân tử của A bằng 2 cách. Giải: