Lí thuyết:

Bài 41: Phenol

Bài tập mẫu:

Phương trình hóa học

a) Hãy viết phương trình chứng minh tính axit của phenol trong khi ancol không có

\(C_{6}H_{5}OH + NaOH \rightarrow C_{6}H_{5}ONa + H_{2}O\)

b) Cho các chất sau : C2H5OH, C6H5OH, dung dịch CH3COOH, dung dịch C6H5ONa, dung dịch NaOH, dung dịch Na2CO3. Những cặp chất nào tác dụng được với nhau ? Viết các phư­ơng trình hóa học.

\( C_2H_5OH+CH_3COOH \rightarrow C_2H_5COOCH_3 + H_2O \) \(C_6H_5OH+CH_3COOH \rightarrow C_6H_5COOCH_3 + H_2O\) \(C_6H_5OH+NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O\) \(CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O\) \(2CH_3COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COONa + CO_2 + H_2O\) \(CH_3COOH + C_6H_5ONa \rightarrow C_6H_5OH + CH_3COONa \)

c) Điều chế phenol từ benzen

\(C_{6}H_{6} + Br_{2nc} \xrightarrow[Fe]{t^{0}C} C_{6}H_{5}Br + HBr\) \(C_{6}H_{5}Br + 2NaOH_{dac} \xrightarrow[100atm]{200^{0}C} C_{6}H_{5}ONa + NaCl + H_{2}O\) \(C_{6}H_{5}ONa + HCl \rightarrow C_{6}H_{5}OH + NaCl\)

Bài toán

Dạng 1: Tác dụng với Na/ NaOH

Cho 14g hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 2.24l khí H2 (đktc). Tính thành phần phần trăm của nổi chất trong A

Đặt \(n_{C_2H_5OH} = x; n_{C_6H_5OH} = y (x;y>0)\)  

⇒ \(m_A = 46x + 94y = 14g (1)\)  

\(n_{H_2} = 0,5x + 0,5y = 0,1 mol (2) \)

(1), (2) ⇒ x = y = 0,1

=> %\(m_{C_2H_5OH} = \frac{0,1.46.100}{14}=32,86%\)  

=> %\(m_{C_6H_5OH}\) =100% – 32,86% = 67,14% 

Dạng 2: Tác dụng với dung dịch brom

Cho 15,8g hỗn hợp gồm CH­3OH và C6H5OH tác dụng với dung dịch brom dư, thì làm mất màu vừa hết 48g Br2. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thì thể tích CO2 thu được là bao nhiêu?

\(n_{Br_2}= \frac{ 48}{160 } = 0,3 mol\);

\(n_{C_6H_5OH} = \frac{1}{3} n_{Br_2} = 0,1 mol\)

=> \(m_{C_6H_5OH} = 0,1.94 = 9,4 g\) 

=> \(m_{CH_3OH}=6,4 g\)  

=> \(n_{CH_3OH}= 0,2 mol\) 

=> \(n_{CO_2}= n_{CH_3OH} + 6n_{C_6H_5OH} = 0,2 + 0,6 = 0,8 mol\)

=> V = 0,8.22,4 =  17,92l

Bài luyện thêm:

Phương trình

1. Hãy đưa ra các bằng chứng thực nghiệm chứng minh tính axit tăng dần theo thứ tự sau:  \(C_6H_5OH\) < \(H_2CO_3\) < \(CH_3COOH\) 

2. Cho phenol tác dụng với H2  thu được xiclohexan. Viết phương trình hóa học của phản ứng và đề nghị phương pháp tách lấy xiclohexan và thu hồi lượng phenol còn dư (kèm phương trình hóa học nếu cần).

2. Bài toán

1. Cho A và B là 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp 2 anken A và B qua bình đựng dung dịch brom thấy bình tăng lên 28g.

a) Xác định CTPT của A và B.

b) Cho hỗn hợp 2 anken + HCl thu được 3 sản phẩm. Hãy cho biết CTCT của A và B.

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hidrocacbon X không no, có 1 liên kết C=C thu được hỗn hợp sản phẩm cháy. Dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa 200ml dung dịch Ca(OH)2 1,5M thu được 20g kết tủa trắng. Tìm công thức cấu tạo của X, biết rằng X có đồng phân hình học.

Người đóng góp
Comments to: Chuyên đề Phenol