I. Khái niệm quang hợp


– Khái niệm: Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ nguyên liệu vô cơ với sự tham gia của hệ sắc tố quang hợp

  • Trong sinh giới, chỉ có thực vật, tảo, và mộ số vi khuẩn có khả năng quang hợp. 

 

– Phương trình tổng quát CO2 + 2H2O + năng lượng ánh sáng -(diệp lục)-> (CH2O) + O2

 

II. Các pha của quang hợp

 


– Quang hợp chia làm 2 pha: pha sángpha tối.

 

Điểm phân biệt Pha sáng Pha tối
Điều kiện chỉ diễn ra khi có ánh sáng diễn ra cả khi có ánh sáng và cả trong bóng tối
Nơi diễn ra ở màng tilacoit trong chất nền của lục lạp
Nguyên liệu năng lượng ánh sáng, nước, NADP+, ADP, Pi ATP, NADPH, CO2
Sản phẩm NADPH, O2, ATP CH2O (chất hữu cơ), NADP+, ADP

*Chú ý:

  • Oxi được tạo trong pha sáng có nguồn gốc từ các phân tử H2O.
  • Chu trình C3 (chu trình Canvin) là con đường phổ biến nhất để cố định CO2 , sử dụng ATP và NADPH đến từ pha sáng để biến đổi CO2 của khí quyển thành cacbohiđrat..

 

 

 

*Bài tập :

  1. Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?
  2. Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?
  3. Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?
  4. Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào? 
  5. Ôxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đóng góp
Không có bình luận
Viết một bình luận Cancel
Comments to: Bài 17: Quang hợp

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.