Bài viết của Nguyentrantunhan

 1. Chương V: Sóng ánh sáng
 2. Lớp 12
 3. Vật lý lớp 12
Bài tập ví dụ Bài tập 1: Trong thí nghiệm Y-ang về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Bài tập ví dụ Bài tập 1: Cho mạch điện như hình vẽ: E1 = 8 V, r1 = 1,2 Ω, E2 = 4 V, r2 = 0,4 Ω, R = 28,4 Ω, UAB = 6 V a. Tính cường độ dòng điện trong mạch và cho biết chiều của nó. b. Tính hiệu điện thế
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Bài tập ví dụ Bài tập 1: Cho đoạn mạch như hình vẽ:  UAB = U = hằng số, R1 = b và biến trở R. a. Xác định R để công suất trên điện trở R1 đạt giá trị cực đại. Xác định giá trị cực đại. b. Xác định R để công suất trên
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Bài tập ví dụ Bài tập 1: Khi mắc điện trở R1 = 5 Ω vào hai cực của nguồn điện thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 10 V, nếu thay R1 bởi điện trở R2 = 11 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài là U2 = 11 V. Tính suất điện
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Bài tập ví dụ Bài tập 1: Một dây nhôm dạng hình trụ tròn được quấn thành cuộn có khối lượng 0,81 kg. Tiết diện thẳng của dây là 0,1 mm2. Tìm điện trở của dây đó biết rằng nhôm có khối lượng riêng và điện trở suất lần lượ
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
A. Bài tập ví dụ Bài tập 1: Một bàn là được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức là 220V trong 30 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 1440kJ. Tính: a. Công suất điện của bàn là. b. Điện trở của bàn là và dòng điện
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
  Điện dung tối đa của tụ là: Như vậy, sau khi làm bài trên ta đã biết cách tính hiệu điện thế tới hạn của một tụ bất kì và hiệu điện thế đó được định nghĩa là hiệu điện thế tối đa để đánh thủng được tụ.– Tr
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
A. Bài tập ví dụ Bài tập 1: Dòng điện không đổi qua dây dẫn kim loại có cường độ 0,64A. Trong khoảng thời 1 phút, tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây và số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây. Phương pháp v
 1. Chương I: Điện tích. Điện trường
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
A. Bài tập ví dụ Bài tập 1:  Một tụ điện có điện dung C1 = 0.2 F  khoảng cách giữa 2 bản tụ là d1 = 5 mm được nạp đến hiệu điện thế U1 = 100V.  a. Tính năng lượng của tụ điện b. Ngắt tụ ra khỏi nguồn tính độ biến thiên
 1. Chương I: Điện tích. Điện trường
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
A. Bài tập ví dụ Kiến thức cần nhớ: – Điện dung của tụ: – Năng lượng của tụ điện: – Điện dung của tụ điện phẳng: Bài tập 1: Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 20 pF. Tích điện đến hiệu điện thế 250V.