Bài viết của davidle2810

  1. Toán lớp 11
  2. Dãy số - cấp số
  3. Lớp 11
Phương pháp chứng minh bằng quy nạp Bài toán: “Chứng minh mệnh đề chứa biến P(n) đúng với mọi số nguyên dương n Bước 1: Kiểm chứng P(n) đúng với n = n0 Bước 2: Giả sử P(n) đúng khi n = k . Chứng minh P(n) đúng khi n = k + 1 Bước
  1. Toán lớp 11
  2. Tổ hợp và xác suất
  3. Lớp 11
Quy tắc cộng Ví dụ 1: Bạn An đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh để chơi vào dịp hè. Từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh có thể đi bằng các phương tiện: xe đò, tàu hỏa hoặc máy bay. Biết mỗi ngày có 10 chuyến xe đò, 6
  1. Toán lớp 11
  2. Lượng giác
  3. Lớp 11
Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác Dạng (với ) Cách giải hoặc Đặt (hoặc ).Điều kiện: Khi đó phương trình trở thành: hoặc Đặt (hoặc ). Khi đó phương trình trở thành: Ví dụ 1: Giải phương trình (*) Bài giải Đặt