Bài viết của davidle2810

 1. Toán lớp 12
 2. Ứng dụng của đạo hàm trong khảo sát hàm số
Định nghĩa Giả sử hàm số xác định trên a) Nếu tồn tại một điểm sao cho   thì số được gọi là GTLN của hàm số trên Kí hiệu: b) Nếu tồn tại một điểm sao cho   thì số được gọi là GTNN của hàm số trên Kí hiệu: Nói cách khá
 1. Khối đa diện và thể tích
 2. Lớp 12
 3. Toán lớp 12
Khái niệm về khối đa diện Định nghĩa hình đa diện Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn hai điều kiện: Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạn
 1. Hàm số mũ - Hàm số lũy thừa - Hàm số logarit
 2. Lớp 12
 3. Toán lớp 12
Khái niệm       Hàm số lũy thừa có dạng: , trong đó là một hằng số tùy ý. Tập xác định: Số mũ lũy thừa Tập xác đinh  nguyên dương nguyên âm hoặc không nguyên Hàm số lũy thừa liên tục trên tập xác định của nó. Lưu ý: Theo đị
 1. Lớp 12
 2. Toán lớp 12
 3. Ứng dụng của đạo hàm trong khảo sát hàm số
Khái niệm cực đại, cực tiểu Cho hàm số y =f(x) xác định, liên tục trên (a;b), a b (có thể a là , b là ) và điểm xo (a;b): Nếu tồn tại số h > 0 sao cho f(x)<f(xo) và thi ta nói hàm số f(x) đạt cực đại tại điểm xo. Nếu
 1. Lớp 12
 2. Toán lớp 12
 3. Ứng dụng của đạo hàm trong khảo sát hàm số
Tiệm cận đứng Định nghĩa Đường thẳng được gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nếu ít nhất một trong 4 điều kiện  được thỏa mãn, cụ thể:   Như vậy, điều kiện cần để hàm phân thức  nhận đường thẳng làm
 1. Lớp 12
 2. Toán lớp 12
 3. Ứng dụng của đạo hàm trong khảo sát hàm số
Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một hàm số Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số Bước 2: Khảo sát sự biến thiên của hàm số Tính giới hạn (nếu có) để suy ra các đường tiệm cận của hàm số. Tính đạo h�
 1. Hàm số mũ - Hàm số lũy thừa - Hàm số logarit
 2. Lớp 12
 3. Toán lớp 12
Bất phương trình mũ Bất phương trình mũ cơ bản Định nghĩa Bất phương trình mũ cơ bản là bất phương trình có một trong các dạng: với cho trước thỏa mãn và (x là ẩn số) Cách giải Dùng tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm loga
 1. Hàm số mũ - Hàm số lũy thừa - Hàm số logarit
 2. Lớp 12
 3. Toán lớp 12
Lũy thừa số mũ nguyên  Định nghĩa Lũy thừa số mũ nguyên dương Cho , ta định nghĩa: (n thừa số a) là lũy thừa bậc n của a, a gọi là cơ số, n gọi là số mũ Lũy thừa số mũ nguyên âm Cho  , ta định nghĩa: Chú ý: và   không có
 1. Hàm số mũ - Hàm số lũy thừa - Hàm số logarit
 2. Lớp 12
 3. Toán lớp 12
Định nghĩa Cho Hàm số dạng được gọi là hàm số mũ cơ số a. Hàm số dạng được gọi là hàm số logarit cơ số a. Lưu ý: Kí hiệu dùng đề chỉ hàm số logarit cơ số 10. Kí hiệu dùng để chỉ hàm số logarit cơ số e.   Một số giới