1. Dãy số - cấp số
  2. Lớp 11
  3. Toán lớp 11

Bài 4: Cấp số nhân

Định nghĩa

     Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn) mà trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tích của số hạng đứng ngay trước nó và một số q không đổi, tức là

(u_n) là cấp số nhân \Leftrightarrow \forall n\geq 2, u_n=u_{n-1}.q.

Số q được gọi là công bội của cấp số nhân.

Ví dụ 1: Chứng minh dãy số (u_n)=(-1)^n.5^{2n} là cấp số nhân và tìm công bội của dãy số.

Bài giải

(u_n)=(-1)^n.5^{2n}=(-1)^n.25^n=(-25)^n

Ta có: \frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{(-25)^{n+1}}{(-25)^n}=-25

Vậy (u_n) là một cấp số nhân có công bội q=-25

 

Tính chất

     Nếu (u_n) là một cấp số nhân thì kể từ số hạng thứ hai, bình phương của mỗi số hạng (trừ số hạng cuối đối với cấp số cộng hữu hạn) bằng tích của hai số hạng đứng kế nó trong dãy, tức là:

u_k^2=u_{k-1}.u_{k+1}\ (k\geq 2)

Chứng minh:

Ta có: \left\{\begin{matrix} u_{k+1}=u_{k}.d\\ u_{k-1}=\frac{u_k}{d} \end{matrix}\right.

\Rightarrow u_{k+1}.u_{k-1}=u_k^2 (đpcm)

Ví dụ 2: Cho ba số \frac{2}{b-a};\ \frac{1}{b};\ \frac{2}{b-c} theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Chứng minh a, b, c lần lượt lập thành một cấp số nhân

Bài giải

Theo đề bài, ta có:

\\\frac{1}{b}=\frac{1}{2}(\frac{2}{b-a}+\frac{2}{b-c}) \\\Leftrightarrow \frac{1}{b}=\frac{1}{b-a}+\frac{1}{b-c} \\\Leftrightarrow \frac{1}{b}=\frac{2b-a-c}{(b-c)(b-a)} \\\Leftrightarrow b^2-ab-bc+ac=2b^2-ab-bc \\\Leftrightarrow b^2=ac

Vậy a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân (đpcm)

 

Số hạng tổng quát

     Nếu một cấp số nhân có số hạng đầu u_1 và công bội q\neq 0 thì số hạng tổng quát u_n của nó được xác định bởi công thức:

u_n=u_1.q^{n-1}, n\geq 2

Chứng minh:

Với n=2, ta có u_2=u_1.q \Rightarrow đúng với n=2

Giả sử công thức đúng với n=k\ (k \geq 2): u_k=u_1.q^{k-1}.

Ta chứng minh điều này cũng đúng với k+1, tức là u_{k+1}=u_1.q^k

Thật vậy, ta có u_{k+1}=u_k.q=u_1.q^{k-1}.q=u_1.q^k

Vậy, theo phương pháp chứng minh quy nạp, ta có điều phải chứng minh.

 

Ví dụ 3: Một cấp số nhân có 6 số hạng, biết số hạng đầu là 1458, số hạng cuối là 6. Tìm công bội của cấp số nhân đó.

Bài giải

Ta có: u_6=u_1.q^5

\\\Rightarrow q^5=\frac{u_6}{u_1}=\frac{6}{1458}=\frac{1}{243}\\\Rightarrow q=\frac{1}{3}

Vậy cấp số nhân có công bội q=\frac{1}{3}

 

Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp nhân

Giả sử (u_n) là một cấp số nhân có công bội q.

     Gọi S_n=\sum_{k=1}^n=u_1+u_2+...+u_n (S_n là tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân), ta có:

S_n=\left\{\begin{matrix} \frac{u_1(1-q^n)}{1-q},\ q\neq 1\\ n.u_1,\ q=1 \end{matrix}\right.

Chứng minh:

Với q=1, ta có:

\\S_n=u_1+u_2+...+u_n \\ \ \ =u_1+u_1.q+...+u_1.q^{n-1} \\=u_1+u_1.1+...+u_1.1^{n-1} \\=u_1+u_1+...+u_1 \\=nu_1

Với q \neq 1, ta có

S_n=u_1+u_2+u_3+...+u_n\\\\=u_1+u_1.q+u_1.q^2...+u_1.q^{n-1}\\\\=u_1(1+q+q^2+...+q^{n-1})\\\\=\frac{u_1(1+q+q^2+...+q^{n-1})(1-q)}{1-q}

=\frac{u_1(1-q^n)}{1-q} (đpcm)

 

Ví dụ 4: Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân biết rằng:u_1=18, u_2=54, u_n=39366

Bài giải

Ta có: q=\frac{u_2}{u_1}=\frac{54}{18}=3

Ta lại có: u_n=u_1.q^{n-1}

\Rightarrow q^{n-1}=3^{n-1}=\frac{u_n}{u_1}=\frac{39366}{18}=2187=3^7

\Rightarrow n=8

S_n=\frac{18(1-3^8)}{(1-3)}=59040

 

 

 

Người đóng góp
Comments to: Bài 4: Cấp số nhân