1. Tiếng Anh lớp 10
 2. Tiếng Anh lớp 11
 3. Tiếng Anh lớp 12
 4. Tiếng Anh lớp 6
 5. Tiếng Anh lớp 7
 6. Tiếng Anh lớp 8
 7. Tiếng Anh lớp 9

Cách để phân biệt Some và Any (kèm bài tập vận dụng)

Kiến thức cần nhớ

Cả some và any đều được dùng để chỉ một số lượng không xác định khi không thể hay không cần phải nêu rõ số lượng chính xác.

Some (một vài, một ít)

 • Some thường được dùng trong câu khẳng định, trước danh từ đếm được số nhiều (countable plural nouns) hoặc danh từ không đếm được (uncountable nouns).

Ex. My mother bought some eggs.

He is busy. He’s got some work to do

(Anh ta bận. Anh ta có một số việc phải làm.)

There’s some milk in the fridge. (Có một ít sữa trong tủ lạnh.)

I need some stamps. – There are some in the drawer.

(Tôi cần vài con tem. – Có vài con tem trong ngăn kéo.)

 • Some được dùng trong câu hỏi khi chúng ta mong chờ câu trả lời Yes (Có).

Ex: Have you brought some paper and a pen? (Bạn có mang theo giấy, viết chứ?)

-> người nói hi vọng người nghe có mang theo

Did you buy some orange? (Bạn có mua cam chứ?)

-> người nói hi vọng người nghe đã mua.

 • Some còn được dùng trong câu yêu cầu, lời mời hoặc lời đề nghị.

Ex: Would you like some more coffee?

Can I have some more sugar, please?

Any (… nào)

Any thường được dùng trong câu phủ định hoặc câu nghi vấn, trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không dếm được

Have you got any butter? – Sorry, I haven’t got any butter.

There aren’t any chairs in the room. 

 • Any có nghĩa “bất cứ” được dùng trong câu khẳng định, câu phủ định và câu hỏi, trước các danh từ dếm được, không đếm được hoặc sau các từ có nghĩa phủ định (never, hardly, scarcely, without, …)   

You can catch any bus. They all go to the center. 

You can borrow any books you need from the library.

I’m free all day. Come and see me any time you like.

He’s lazy. He never does any work. 

They crossed the frontier without any difficulty. 

 • Any có thể được dùng trong một mệnh đề If (If-clauses).

If there are any letters for me, can you send them to this address?

Lưu ý: 

 • Khi danh từ đã được xác định, có thể dùng some và any không có danh từ theo sau.

Ex: Tim wanted some milk, but he couldn’t find any

 • Các đại từ phiếm chỉ something, anything, someone, anyone, somebody, anybody, somewhere, anywhere, … được dùng tương tự như cách dùng some và any. 

There’s somebody at the front door.

Is there anybody here?

Would you like something to drink?

Bài tập vận dụng

 

 

Comments to: Cách để phân biệt Some và Any (kèm bài tập vận dụng)