Chương 4: Các định luật bảo toàn

Bài viết mới

Bài viết được yêu thích

  1. Chương 4: Các định luật bảo toàn
  2. Lớp 10
  3. Vật lý lớp 10
Động lượng: Xung lượng của lực: Khi một lực không đổi tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian thì tích . được định nghĩa là xung lượng của lực trong khoảng thời gian ấy. Tác dụng của xung lượng của lực: Theo định luật II N