Công

Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát:

Nếu lực không đổi F tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc thì công của lực F được tính theo công thức:

A= Fscos∝

Biện luận:

 • Khi 00 ≤ ∝ ≤ 900 thì cos∝ >0 ⇒ A > 0
  ⇒ Lực thực hiện công dương hay công phát động.
 • Khi ∝ = 900 thì A = 0
  ⇒ Lực F không thực hiện công khi lực F vuông góc với hướng chuyển động.
 • Khi 900 < ∝ ≤ 1800 thì cos∝ < 0 ⇒ A < 0
  ⇒ Lực F  thực hiện công âm hay công cản lại chuyển động.

Đơn vị công:

 • Trong hệ SI, đơn vị của công là jun (kí hiệu là J): 1J = 1Nm
 • Jun là công do lực có độ lớn 1N thực hiện khi điểm đặt của lực chuyển dời 1m theo hướng của lực.

Công suất:

Định nghĩa:

Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Ký hiệu là P
P=\frac{A}{t}

trong đó:

 • A là công thực hiện (J)
 • t là thời gian thực hiện công A (s)
 • P là công suất (W)
 • Đơn vị của công suất là oát (W)

 

Chú ý:

Trong thực tế, người ta còn dùng:

 • Đơn vị công suất là mã lực hay ngựa (HP)
  • 1HP = 736W
 • Đơn vị công kilowat giờ (kwh)
  • 1kwh = 3.6000.000 J
Người đóng góp
Comments to: Bài 24: Công và công suất