Giải tích

Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số

Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số

Bài 3: Giá Trị Lớn Nhất Và Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số

Bài 4: Đường Tiệm Cận của đồ thị hàm số

Chuyên đề: Các đường tiệm cận

Bài 5: Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Ôn Tập Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát & Vẽ Đồ Thị Hàm Số

Chương II: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Bài 1: Luỹ thừa số mũ hữu tỉ. Luỹ thừa số mũ thực

Bài 2: Hàm Số Lũy Thừa

Bài 3: Lôgarit

Bài 4: Hàm Số Mũ, Hàm Số Lôgarit

Chuyên đề 1 (Hàm số mũ và logarit): Tìm tập xác định

Chuyên đề 2 (Hàm số mũ và logarit): Tính đơn điệu của hàm số mũ và logarit

Bài 5: Phương Trình Mũ Và Phương Trình Lôgarit

Bài 6: Bất Phương Trình Mũ Và Bất Phương Trình Lôgarit

Ôn Tập Chương II: Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Chương III: Nguyên Hàm – Tích Phân & Ứng Dụng

Bài 1: Nguyên Hàm

Nguyên hàm (Phần 1)

Nguyên hàm (Phần 2)

Bài 2: Tích Phân

Bài 3: Ứng Dụng Của Tích Phân Trong Hình Học

Ôn Tập Chương III: Nguyên Hàm Tích Phân & Ứng Dụng

Chương IV: Số Phức

Bài 1,2,3: Số Phức

Bài 4: Phương Trình Bậc Hai Với Hệ Số Thực

Ôn Tập Chương IV: Số Phức

Hình học

Chương I: Khối Đa Diện

Bài 1,2: Khái Niệm Về Khối Đa Diện

Bài 3: Thể Tích Của Khối Đa Diện

Thể tích khối đa diện: Bài tập vận dụng cao

Ôn Tập Chương I: Khối Đa Diện

Chương II: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu

Bài 1: Khái Niệm Về Mặt Tròn Xoay

Thể tích về khối tròn xoay

Bài 2: Mặt Cầu

Ôn Tập Chương II: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu

Chương III: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

Bài 1: Hệ Tọa Độ Trong Không Gian

Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 3: Phương Trình Đường Thẳng Trong Không Gian

Ôn Tập Chương III: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

Người đóng góp