Lượng giác

  1. Lượng giác
Đối với kiến thức lớp 11, cách duy nhất để biện luận phương trình lượng giác chứa tham số chính là đưa về phương trình lượng giác dạng cơ bản để thực hiện. 1. Phương pháp giải: Tìm điều kiện có nghiệm của phương trình lượ
  1. Lớp 11
  2. Lượng giác
  3. Toán lớp 11
Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác Dạng (với ) Cách giải hoặc Đặt (hoặc ).Điều kiện: Khi đó phương trình trở thành: hoặc Đặt (hoặc ). Khi đó phương trình trở thành: Ví dụ 1: Giải phương trình (*) Bài giải Đặt