1. Tiếng Anh lớp 11
 2. Tiếng Anh lớp 10
 3. Tiếng Anh lớp 12

Commonly Misused Words (Part 5)

Các từ dễ nhầm

Coast/ Beach/ Shore/ Sea/ Seaside

 • Coast: vùng đất nằm sát biển

Rimini is a thriving resort on the east coast of Italy.

 • Beach: bãi biển, có cát và sỏi.

We spent the day on the beach.

 • Shore: bờ biển / sông/ hồ

You can walk for miles along the shore.

 • Sea: vùng biển

We went swimming in the sea.

 • Seaside: khu vực bờ biển mọi người tới nghỉ ngơi

Let’s go to the seaside at the weekend.

Come/ go

 • Hai động từ trên đều có nghĩa là “tới”, nhưng “come” = đến (cử động từ xa đến gần); “go” = đi (cử động từ gần ra xa).

He comes here by car.

He goes there by taxi.

Common/ Popular/ Universal/ General

 • Cả “common” và “popular” đều có nghĩa là “phổ biến”, nhưng “popular” mang ý nghĩa tích cực:

That song was popular with people from my father’s generation.

 • “Common”: thông thường, phổ biến, xảy ra nhiều trong cuộc sống

Oil spills are common, as is the dumping of toxic industrial wastes.

 • General: ám chỉ đến toàn thể, toàn bộ một tầng lớp, một tập thể

There is a general concern about rising crime rates.

 • Universal: tìm thấy ở khắp mọi nơi, phổ thông, phổ quát.

The new reforms have not met with universal approval within the party.

Complimentary/ Complementary

 • Tuy hai từ đều phát âm giống nhau, nhưng “complementary” có nghĩa là mang tính bổ sung:

My family and my job both play an important part in my life, fulfilling separate but complementary needs.

 • còn “complimentary” có nghĩa là bày tỏ sự ngưỡng mộ, khen ngợi

The reviews of his latest film have been highly complimentary.

Conceivable/ Imaginable/ Credible/ Believable/ Trustable/ Plausible

 • Conceivable/ Imaginable: có thể tin được/ hình dung được (những điều chưa diễn ra)

It is conceivable that I’ll see her tomorrow.

 • Credible/ believable/ trustable/ plausible: có thể tin được (mang tính thuyết phục về sự việc đã diễn ra).

It is just not credible that she cheated.

Practice

 

Không có bình luận
Viết một bình luận Cancel
Comments to: Commonly Misused Words (Part 5)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.