1. Chương II: Dòng điện không đổi
  2. Lớp 11
  3. Vật lý lớp 11

Chuyên đề: Hiệu điện thế giới hạn. Tụ xoay

 

Điện dung tối đa của tụ là:

\(Q_{max}=C.U_{max}=5.10^{-9}.6.10^{3}=3.10^{-5}(C)\)

Như vậy, sau khi làm bài trên ta đã biết cách tính hiệu điện thế tới hạn của một tụ bất kì và hiệu điện thế đó được định nghĩa là hiệu điện thế tối đa để đánh thủng được tụ.
– Trường hợp 1 tụ: \(U_{gh}=E_{gh}.d\)– Trường hợp hệ gồm nhiều tụ: \(U_{bo}=Min(U_{igh})\)

Vậy đánh thủng tụ điện là gì? Có phải như đánh thủng 1 con tàu không? :”)))

Thật ra, đánh thủng tụ chỉ là làm mất tính chất của tụ điện thông thường. Giống như chức năng của cầu chì ở nhà bạn khi điện áp quá lớn cầu chì sẽ bị “đứt” để bảo vệ thiết bị nhà bạn khi có sự cố xảy ra.

Người đóng góp
Comments to: Chuyên đề: Hiệu điện thế giới hạn. Tụ xoay