1. Toán lớp 12

Chuyên đề: Các đường tiệm cận

1. Lí thuyết

1. Các đường tiệm cận:

Định nghĩa 1. Đường thẳng y=y_0 được gọi là đường tiệm cận ngang (gọi tắt là tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu:

\lim_{x\rightarrow +\infty }f(x)=y_0hoặc \lim_{x\rightarrow -\infty}f(x)=y_0.

Định nghĩa 2. Đường thẳng x=x_0 được gọi là đường tiệm cận đứng (gọi tắt là tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu có ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa:

\lim_{x\rightarrow x_{0}^{-}}f(x)=+\infty; \lim_{x\rightarrow x_{0}^{+}}f(x)=+\infty; \lim_{x\rightarrow x_{0}^{-}}f(x)=-\infty;\lim_{x\rightarrow x_{0}^{+}}f(x)=-\infty.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt có phương trình  là: < - Tự Học 365

2. Các dạng toán cơ bản của đường tiệm cận:

1. Dạng 1. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số:

Ví dụ 1. Tìm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của các hàm số sau:

(a) y=\frac{x-1}{2x+1}.

(b) y=\frac{x^2-3x-2}{x^2-1}.

2. Dạng 2. Bài toán có chứa tham số:

Ví dụ 2. Tìm m để hàm số sau có 2 tiệm cận đứng y=\frac{x-1}{x^2+mx-2}.

3. Bài tập trắc nghiệm:

1. Cho hàm số y=\frac{x+2}{x-2}. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = – 2.

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = – 1.

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 2.

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 2.

2. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=\frac{2-x^2}{1-x^2}.

A. x = – 1.

B. y = – 1.

C. x = 2.

D. y = 2.

3. Đồ thị của hàm số y=\frac{3\sqrt{x}-5}{2x^2-5x-7} có bao nhiêu tiệm cận đứng?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

4. Đồ thị của hàm số nào sau đấy có tổng số đường tiệm cận đứng và ngang bằng 3?

A. y=\frac{x-1}{x+1}.

B. y=\frac{x^2-5x+6}{x-2}.

C. y=\frac{x-2}{x^2-5x+6}.

D. y=\frac{\sqrt{x+3}}{x^2+5x+6}.

5. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=\frac{2x+1}{x^2-4x+3}.

A. 1.

B. 2. 

C. 3.

D. 0.

6. Cho hàm số y=\frac{3x^4}{x^2+1}. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

7. Cho hàm số y=\frac{x^2-1}{x^2+3x-4}. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

8. Cho đồ thị hàm số y=\frac{3x^2-4x+5}{3x(x-1)}. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận nào?

A. Có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

B. Chỉ có tiệm cận đứng.

C. Chỉ có tiệm cận ngang.

D. Không có tiệm cận.

 

Người đóng góp
Comments to: Chuyên đề: Các đường tiệm cận