1. Toán lớp 12

Nguyên hàm (Phần 1)

1. Lí thuyết:

Định nghĩa.

 1. Cho hàm số f xác định trên khoảng (a; b). Hàm F được gọi là nguyên hàm  của hàm số f trên khoảng (a; b) nếu F'(x) = f(x), với x thuộc khoảng (a; b).
 2. Nếu thay khoảng (a; b) bằng đoạn [a; b] thì phải có thêm điều kiện F'(a^+)=f(a);F'(b^-)=f(b).

Định lí.

 1. Nếu hàm số f có một nguyên hàm là F thì với mọi C thuộc R, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là một nguyên hàm của F.
 2. Kí hiệu: \int f(x)dx=F(x)+C..

Các tính chất của nguyên hàm. Nguyên hàm có các tính chất sau đây:

 1. (\int f(x) dx)'=f(x).
 2. \int af(x)dx=a\int f(x)dx.
 3. \int f(x)dx+\int g(x)dx=\int f(x)+g(x)dx.

BẢNG MỘT SỐ NGUYÊN HÀM THƯỜNG GẶP

Bảng công thức đạo hàm nguyên hàm cơ bản cần nhớ

Ví dụ 1. Tìm nguyên hàm của f(x)=4x^3+x+5.

Ta có: F(x)=\int f(x)dx=\int (4x^3+x+5)dx=x^4+\frac{x^2}{2}+5x+C.

Ví dụ 2. Tìm nguyên hàm của f(x)=3x^2-2x.

Ta có: F(x)=\int f(x)dx=\int(3x^2-2x)dx=x^3-x^2+C.

2. Bài tập:

Bài 1. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

 1. f(x)=(1-2x^2)^3.
 2. f(x)=\frac{21}{x^2}.
 3. f(x)=\frac{x+1}{\sqrt[3]{x}}.
 4. f(x)=\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}.
 5. f(x)=(2^x-3^x)^2.
 6. f(x)=\frac{x^5+x^4+1}{1+x}.

Bài 2. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

 1. f(x) = -3cosx.
 2. f(x) = -3cosx + 5sinx + 8.
 3. f(x)=cot^2(x).
 4. f(x)=\frac{2}{1-cos2x}.
 5. f(x)=\frac{1+cos^2(x)}{1+cos2x}.
 6. f(x)=cos^4(x)-sin^4(x).
 7. f(x) = sinx.sin2x.
 8. f(x) = cosx.cos2x.cos3x.

Bài 3. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

 1. f(x)=\frac{2018}{2018x+2017}.
 2. f(x)=\frac{x+1}{x-2}.
 3. f(x)=\frac{1}{x^2-4x+3}.
 4. f(x)=\frac{4x^2+6x+1}{2x+1}.
 5. f(x)=\frac{2x-8}{x^2-5x+6}.

 

Người đóng góp
Comments to: Nguyên hàm (Phần 1)